صبح جمعه با گوشه: یک جمعه فراموش ‌شدنی
صبح جمعه با گوشه: یک جمعه فراموش ‌شدنی

شده تا حالا موضوعی/ماجرایی/فردی ذهن شما را مشغول کند اما هر چقدر زور بزنید یادتان نیاید که نیاید؟ این جمعه،...

شبی با اپرا
شبی با اپرا

ماه‌ها (یا شاید سال‌ها) از اولین شبی با اپرا در گوشه می‌گذرد. نمی‌دانم آن را شنیدید یا نه. متاسفانه بیشتر...