آنری ماتیس
این جمعه هم مثل جمعه‌های قبل است، راستش را بخواهید تنها فرقش آهنگ‌های این هفته است. البته نه که من جمعه پیش را یادم باشد، چه برسد به هزار و یک شب پیش را.

تو مرده‌ای و من

روی کاناپه

کانال عوض می‌کنم

تلویزیون گوشت چرخ می‌کند

تعریف کن از زندگی‌ات

هزار و یک شب پیش را یادت هست؟*

آهنگ‌های جمعهٔ دویست‌وششم در ساوندکلاد گوشه:

نقاشی: آنری ماتیس
*سارا محمدی اردهالی