قصاب - هنرمند
– تماشاچی‌ها!
– ها؟
– تماشاچی‌ها!
– ها؟
– کم‌اید، تماشاچی‌ها!
– منظورت چیه کم‌ایم؟ (دور و برش را نگاه می‌کند.)
– خوب کم‌اید دیگه. زیاد نیستید. چندتا بیشتر نیستید.
– همینیم دیگه.
– باشه، همینش هم خوبه.*

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه دویست‌وپنجم را در ساندکلاود بشنوید:

از «یادداشت‌ها»،جلد یک، صفحه ۹۱، آلبر کامو*
طرح: تبلیغ عینک بلژیکی Oogmerk Opticians