صبح جمعه با گوشه؛  این جهان را نه تغییر دادم نه تفسیر کردم

صبح جمعه با گوشه؛ این جهان را نه تغییر دادم نه تفسیر کردم

سال ۱۹۳۸ همهٔ روزنامه‌نگاران و کارکنان یک نشریهٔ ادبی، دستگیر و به اردوگاه ِ کار اجباری فرستاده شدند؛ چون دقت … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی‌نماید

صبح جمعه با گوشه: دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی‌نماید

سنجیده نیست که بخواهم مردمان را تکان دهم، زیرا دیری‌ست که از هوش رفته‌اند و همین که دیگر از درد … ادامهٔ نوشته »