صبح جمعه با گوشه؛ جمعه زنان نوازنده ایران
صبح جمعه با گوشه؛ صدای زنان ایران