صبح جمعه با گوشه؛ جوی کوچک چهارساله‌ای که می‌رود تا تیره نشود
یک سال با گوشه