صبح جمعه با گوشه؛ جمعه زنان نوازنده ایران
صبح جمعه با گوشه؛ خاوری که همچین میانه هم نیست

صبح جمعه با گوشه؛ خاوری که همچین میانه هم نیست

باید مرد تنهاسفرکنِ «خاورمیانه‌ای» باشی در یکی از گیت‌های فرودگاهْ‌قشنگ‌های دنیا که بفهمی چه تهدیدی برای دنیا هستی و خودت … ادامهٔ نوشته »