صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه ۱۵۷ را زامی، دوست نادیده و یکی‌یکدانه ما، نوشته است. آدمی به امید زنده است. امید … ادامهٔ نوشته »