تو آنی که به چشمت نمی‌آید. چیزی که می‌بینی سایه توست. آنها که فانوس‌شان را پشت سرشان می‌برند، سایه‌هاشان پیش پایشان می‌افتد.
ما برگ‌هایی که خش‌خش می‌کنیم صدایی داریم که به توفان‌‌ها جواب می‌دهد.*

 

صبح جمعه با گوشه شماره ۲۵۲ را در ساندکلاود گوشه بشنوید:


 

* از کتاب مرغان آواره، رابیندرانات تاگور، ترجمه: م. پاشایی
نقاشی: پرتره یک زن، تاگور

نظر یا پیشنهاد دهید: