تعقیب شادی
هنوز هم گه‌گاهی می‌خندیم. از ته دل به همدیگه لبخند می‌زنیم. هرهر و کرکر می‌کنیم اما چند دقیقه بعد احساس گناه می‌کنیم.
شادی اگر خیانت نباشد در بهترین حالت یک اشتباه است. احساسی که به اشتباه به سراغت آمده، احساسی که به تو تعلق ندارد.

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه ۲۳۹ام، در ساندکلاد گوشه:

تیتر، از شعر آلن گینزبرگ با ترجمه حسین مکی‌زاده
عکس، Mircea Cantor – Tracking Happiness