دست ها
شما خسته نشدید از این همه حرف و حدیث و خبر و توییت و تلگرام و تلگراف؟ یک زمان‌هایی مدام غر می‌زدیم چرا اتفاقی نمی‌افتد، چرا خبری نیست و چرا شهر و کشور و دنیا را رخوت گرفته اما این روزها، ثانیه به ثانیه دینگی روی تلفن می‌آید و خبر از خرداد و مرداد و شهریور پرحادثه می‌دهد. خوب می‌شد اگر زورش را داشتیم جلویش را می‌گرفتیم. صبح جمعه این هفته سکون دارد البته کمی! جمعه‌تان شاد.

تیتر: از شعر رزا جمالی