صبح جمعه با گوشه؛ قصه آفرینش؛ بی‌تو شادی بر من حرام است

صبح جمعه با گوشه؛ قصه آفرینش؛ بی‌تو شادی بر من حرام است

صبح جمعه با گوشه شماره صد و هشتاد و پنج را خسرو خُلدآشیان، از دوستان گوشه برای ما نوشته است. اگر … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ من نه آن بودم كه آسان جان دهم در راه عشق

صبح جمعه با گوشه؛ من نه آن بودم كه آسان جان دهم در راه عشق

آهنگ‌های صبح جمعه با گوشه صدوهفتادوپنجم را یاسمن جلادت، دوست نادیده گوشه انتخاب کرده و برای ما فرستاده. اگر شما … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه؛ جمعه آهن و زخم خاک و زجر آدم

صبح جمعه با گوشه ۱۵۷ را زامی، دوست نادیده و یکی‌یکدانه ما، نوشته است. آدمی به امید زنده است. امید … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: تو مرا دیوانه می‌کنی

صبح جمعه با گوشه: تو مرا دیوانه می‌کنی

صبح جمعه با گوشه این هفته با فرزان سراغ هند می‌رود. موسیقی‌هایی که از زنان هند نمی‌شنویم. هند خیلی بزرگ است … ادامهٔ نوشته »
صبح جمعه با گوشه: دخترها هم فقط می‌خواهند خوش بگذرانند

صبح جمعه با گوشه: دخترها هم فقط می‌خواهند خوش بگذرانند

صبح جمعه با گوشه این هفته را زامی، دوست نادیده و مهمان ما، نوشته. «زامی» معتقد است، آدم‌ها دو دسته‌اند: ۱. آنهایی … ادامهٔ نوشته »