این صفحه آزمایشی را برای کودکان فارسی/دری/تاجیکی‌زبان راه انداخته‌ایم و به مرور کامل می‌کنیم. لطفا اگر ایرادی در آن می‌بینید یا پیشنهادی برای بهترشدنش دارید و نام جانوری را می‌دانید که از قلم افتاده،  پایین صفحه یا از راه های صفحه تماس، به ما خبر دهید. پس از کامل شدن صفحه، در بخش صدا/گویش، تلفظ نام‌ها و صدای جانداران را اضافه می‌کنیم.
عکس جانوران در مقیاس درست نسبت به‌هم نیست و فقط برای کمک به شناسایی بهتر است، برای دیدن اطلاعات علمی درباره هر جانور، روی نام فارسی در ستون یکم کلیک کنید.

فارسی (ایران)دری (افغانستان)تاجیکی (تاجیکستان)صدا/گویشعکس
خفاششهپرک چرمی، شاپرک چرمیشب‌گردکخفاش
آفتاب پرستبه گل آفتاب‌گردان، آفتاب‌پرست می گویندهفت‌رنگآفتاب پرست
سنجاقکبَمبیرَکسوزنکسنجاقک
لاک‌پشتسنگ‌پشت، سنگ‌بقهسنگ‌پشتلاک پشت
حلزونلیسَکشولوکحلزون
بوقلمونفیل‌مرغقُل‌قُلبوقلمون
پرستوغُچّیفراش‌توروکپرستو
عنکبوتتارتنک، جولا، جیلاگکتارتَنَک
گاو نرگاو نر، نرگاوبوقَهگاو نر
موش کورکورموشکورموشموش کور
کِرم خاکیکرم زمینیکرم لای‌خورککرم خاکی
مورچهمورچه، مورموریچهمورچه
شُغالشغالشَغالشغال
خرگوشخرگوش، تولیخرگوش/زرگوشخرگوش
گربهپشَکپیشَکگربه
سگسگ، چوچه‌سگ، پاپیسگ/کوچوکسگ
درناتورنَه
پشه (بی‌صدا)کورپشه، پشه کورخاموشَکپشه
بیدانه
میگوکرم دریاییمیگو
پری دریاییآدم‌ماهی
جوجه‌تیغیخارپشتکجوجه تیغی
قورباغهبَقهقورباغه
اسباسپاسب
قرقاولمرغ دشتی قرقاول
رُتِیلغوندل، بویرتیل
قناریکنریقناری
جوجهچوچه مرغجوجه
میمونشادیمیمون
عقربکژدُمعقرب
کفش‌دوزکپینه دوز، خاله عروس، فال بینک
جُغدبوم
کبککوک
افعیکپچک
خرچنگخرچنگ، خر پنجه
پروانهشاه‌پرک